vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
diverse

Financiering
Klachtenprocedure
Zorglandschap
Stages
Wetenschappelijke studies
Privacywetgeving
Folder COS

Financiering

Het COS-Gent ontvangt zijn werkingsmiddelen via verschillende kanalen. In volgorde van belangrijkheid zijn dit de volgende:

 • het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) via rechtstreekse subsidie en via kostenvergoeding voor het opmaken van multidisciplinaire verslagen
 • het RIZIV in functie van de werking in het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen
 • de provincie Oost-Vlaanderen
 • de federale overheid via de Sociale Maribel
 • de ouders via de ouderbijdrage
 • de provincie West-Vlaanderen

Terug

Klachtenprocedure

Het COS-Gent streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij we via grondig onderzoek van het kind, trachten een antwoord te geven op de vragen en zorgen. Ondanks de kwaliteitszorg is het mogelijk dat men met betrekking tot een of ander aspect niet tevreden is. Men kan hierover steeds terecht bij een van de teamleden., met wie u uw opmerkingen kan bespreken en die, indien mogelijk, oplossingen kan voorstellen of antwoorden kan geven.
Men kan ook steeds terecht bij de directeur, mevr. Ilse Libijn. Men kan ook contact opnemen met de voorzitter van de raad van bestuur, prof. dr. S. Van daele (09 332 35 93). Deze zullen de klacht verder met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Indien er geen voldoende oplossing kan gevonden worden, zal de directeur, de medisch coördinator of de voorzitter eventuele andere alternatieven voorstellen zoals verdere verwijzing.
De klacht wordt door de directeur of medisch coördinator steeds genoteerd in een klachtenboekje te samen met de eventuele besluiten. Indien mogelijk zullen er naar aanleiding van de klacht kwaliteits-verbeterende maatregelen genomen worden, zodat het probleem in de toekomst kan vermeden worden en de dienstverlening ten aanzien van de kinderen en ouders kan verbeterd worden.

Zie ook folder klachtenprocedure

Terug

Zorglandschap

Heel wat ouders en zelfs professionelen vragen zich af waar zij terecht kunnen voor hulp. Op deze website werd reeds getracht om de bezoeker wat wegwijs te maken afhankelijk van de vragen waarmee men zit (zie Hulp Kind en ouders).

In deze folder geven we een kort overzicht en achtergrondinformatie (boekje rectoverso afdrukken!)

Terug

Stages

Het COS-Gent vindt het belangrijk een rol te kunnen spelen in de opleiding en vorming van zowel studenten als professionelen. In dit kader worden stage- en ervaringsplaatsen aangeboden voor de volgende disciplines:

 • administratie
  volgens te maken afspraken
 • artsen
  volgens te maken afspraken
 • kinesitherapeuten
  diverse opeenvolgende periodes voor telkens één student
 • logopedisten
  diverse opeenvolgende periodes voor telkens één student
 • maatschappelijk assistenten
  tweejaarlijks één student
 • masters in de psychologie en pedagogie
  de twee beschikbare stageplaatsen worden voor de periode september - februari voorbehouden aan studenten klinische psychologie; voor de tweede periode zijn andere stages bespreekbaar.
 • artsen
  artsen in opleiding en anderen, volgens te maken afspraken

Er worden geen stageplaatsen aangeboden aan o.m.

 • bachelor in de orthopedagogie
 • bachelor assistent in de psychologie
 • bachelor toegepaste psychologie

Terug

Wetenschappelijke studies

 

Terug

Privacywetgeving

Bescherming van persoonsgegevens van patiënten.

Overeenkomstig met de verordering (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) deelt het COS-Gent u mee dat een aantal gegevens in bestanden opgenomen worden. U hebt recht op toegang tot de administratieve gegevens die u betreffen en u kan er zo nodig de verbetering van vragen. Via een door u te kiezen arts hebt u ook recht op toegang tot de medische gegevens.
Meer informatie hierover kan worden bekomen bij de directeur van het COS-Gent.

Terug

Folder COS

Hier kan u de folder van het COS-Gent vinden.

Terug

Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV