vzw centrum voor ontwikkelingsstoornissen - gent
onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblemen
Doelgroepen
Onderzoeksproces
Hulpverlening
Meer weten over het COS-Gent
Contact
Van A tot Z
samenwerkingsverbanden

Het COS-Gent werkt in functie van individuele kinderen en hun gezin samen met alle mogelijke diensten, voorzieningen, scholen en zelfstandig werkende hulpverleners (artsen, therapeuten, ...).
Hiernaast kent het COS-Gent enkele vaste samenwerkingsverbanden:

Opvolgprogramma prematuren
Opvolgprogramma jonge kinderen met Down-syndroom
Referentiecentrum cerebral palsy (CP-poli)
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen

Opvolgprogramma's prematuren

De provincie Oost- en West-Vlaanderen beschikken elk over één intensieve dienst neonatale zorgen (NICU = Neonatale Intensive Care Unit). Voor Oost-Vlaanderen is dit in het Universitaire Ziekenhuis-Gent (UZ-Gent), voor West-Vlaanderen in het AZ Sint-Jan te Brugge. In een NICU-dienst worden hoge risico baby's opgenomen en verzorgd. Het betreft alle baby's die omwille van vroeggeboorte, problemen tijdens de zwangerschap of problemen tijdens of vlak na de geboorte een zeer intensieve en gespecialiseerde zorg nodig hebben.
Deze baby's worden ofwel in het UZ-Gent of het AZ Sint-Jan zelf geboren (bv. de moeder wordt omwille van de risico's reeds voor de bevalling overgebracht naar deze ziekenhuizen) ofwel in andere ziekenhuizen en nadien naar deze NICU-diensten overgebracht.

Het COS-Gent doet de opvolging van de ontwikkeling van deze kinderen vanaf de 4° maand na de uitgerekende geboortedatum (postterme leeftijd van 4 maanden), als deze kinderen beantwoorden aan één van volgende criteria

  • een geboortegewicht kleiner of gelijk aan 1500 gram (normaal rond 3000 gram)
  • een zwangerschapsduur minder dan 32 weken (normaal 40 weken)
  • een ernstig risico lopen op ontwikkelingsproblemen (bv. zuurstoftekort, hersenbloeding, ...)

Hoe wordt deze opvolging georganiseerd?
Wanneer de baby uit het UZ-Gent of het AZ Sint-Jan ontslagen wordt en ofwel naar huis gaat ofwel nog voor een korte tijd naar de neonatale dienst gaat van het plaatselijke ziekenhuis, wordt meteen een afspraak gemaakt voor een eerste onderzoek op de postterme leeftijd van 4 maanden. Na elk onderzoek wordt afgesproken of en wanneer een volgend onderzoek wenselijk is. Deze onderzoeken gebeuren in het UZ-Gent of in het AZ Sint-Jan of in het antennepunt van het COS-Gent in Roeselare.

Meer info kan u ook in deze folder vinden.

Terug

Opvolgprogramma jonge kinderen met Downsyndroom

In de herfst 2008 startte de dienst Medische Genetica van het UZ-Gent een multidisciplinaire opvolging van kinderen met het Downsyndroom, Downpoli genoemd. In samenwerking met de Downvereniging (oudervereniging) werd het Downpasje ontwikkeld; dit is een aanvulling op het boekje van Kind en Gezin. Dit boekje bevat alle informatie die nodig is om de specifieke ontwikkeling van een kind met Downsyndroom op te volgen.

In dit opvolgprogramma neemt het COS-Gent de opvolging van de ontwikkeling op zich. Een eerste afspraak gebeurt rondom de leeftijd van 6 maanden in functie van de neuromotore ontwikkeling. Op dat ogenblik wordt met de ouders besproken of verdere opvolging wenselijk is.

Terug

Referentiecentrum cerebral palsy (CP-poli)

Sommige baby's uit het opvolgprogramma voor prematuren blijken een neuromotorische stoornis te hebben, Cerebral Palsy of CP genoemd. Bij sommige van deze kinderen is ook een orthopedische opvolging noodzakelijk, welke gebeurt door de orthopedische dienst van het UZ-Gent in het kader van het Referentiecentrum Cerebral Palsy. De orthopedische opvolging van de kinderen die ook in het COS-Gent gekend zijn, wordt uitgevoerd door de deskundigen van het referentiecentrum te samen met een kinderneuroloog en de Bobath-kinesitherapeut van het COS-Gent.

Terug

Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen

Het COS-Gent vormt samen met de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ-Gent ook het Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen. Hier worden enkel kinderen, jongeren en in beperkte mate ook volwassenen onderzocht met een vermoeden van een autismespectrumstoornis.
Het COS-Gent onderzoekt in dit kader kinderen tot en met het lager onderwijs (zie doelgroepen). Bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen personen van elke leeftijd zich aanmelden.

De onderzoeken die het COS-Gent uitvoert in het kader van het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen zijn identiek aan de onderzoeken in het kader van het COS-Gent, nl. dezelfde deskundigen, dezelfde lokalen, dezelfde aanmeldingswijze, enz. Er is voor het COS-Gent enkel een administratief verschil, nl. de financiële middelen komen voor het referentiecentrum van het Agentschap Zorg en Gezondheid en niet van het VAPH (zie folder).

Het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen biedt twee diensten aan:

  • diagnostiek bij personen met een vermoeden van autisme
  • coördinatiegesprekken bij personen met een autismespectrumdiagnose: ouders en de persoon zelf kunnen terecht met vragen rondom de organisatie van de hulpverlening, voor schooloverleg, voor bijkomende infomatie rondom de diagnose, enz. De coördinatiegesprekken zijn niet bedoeld voor begeleiding en behandeling. Het kind zelf moet niet noodzakelijk aanwezig zijn.
Terug
Logo VAPH
Logo UZ-Gent
Logo RIZIV